1. Presupuestos Generales del Estado 2016
 2. Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2015
 3. Registro Contable de Facturas. Abre en nueva ventana
 4. Estrategia de politica fiscal. Abre en nueva ventana
 5. Plan para erradicar la morosidad
 6. Plan de ventas de inmuebles del Estado
 7. Ley de Estabilidad Presupuestaria
 8. cora.Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas. Abre en nueva ventana

Intervención Xeral da Administración do Estado

Logo IGAE

Encadrada na Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, a Intervención Xeral da Administración do Estado (IXAE) é o órgano de control interno da xestión económico-financeira do sector público estatal e o centro directivo e xestor da contabilidade pública.

Como órgano de control interno é a encargada de verificar, mediante o control previo de legalidade e o control financeiro, que a actividade económico-financeira do sector público se adecúa aos principios de legalidade, economía, eficiencia e eficacia. Como centro xestor e directivo da contabilidade pública compételle ofrecer información contable fiable, completa, profesional e independente sobre a xestión pública e ditar as normas necesarias para o seu adecuado desenvolvemento.

Ademais, correspóndelle elaborar as contas económicas do sector público segundo a metodoloxía do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea, o que permite realizar comparacións e análises cos demais Estados membros.

Entran dentro do seu ámbito de actuacións, aquelas derivadas do exercicio do control dos fondos comunitarios, en particular as previstas no artigo 62 do Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo de 2006, no que se refire ao exercicio das funcións de autoridade de auditoría naqueles programas nos que a IGAE teña tal condición.

Tamén é o centro encargado da programación, deseño e execución da política informática da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos.

A través destas páxinas pódese acceder ás diversas publicacións, estatísticas e informes realizados pola IGAE, reflexo das funcións arriba enumeradas, e á normativa actualizada no ámbito de control interno e da contabilidade pública, directamente ou a través das súas bases de datos propias.

 

José Carlos Alcalde Hernández

Interventor General de la Administración del Estado

Enlaces

Informes de déficit público 

BDNS Transparencia 

Sede electrónica IGAE 

Sede electrónica IGAE 

Novidades

Nota informativa sobre la entrada en vigor de la nueva BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES.

 • Aviso a unidades tramitadoras sobre facturas electrónicas o solicitudes de anulación disponibles desde el Registro Contable de Facturas o pendientes de descarga
Data da última actualización: 27/4/2016
 • Icono de conformidad con el Nivel Doble-A,
 • XHTML 1.0 Transitional Válido
 • CSS Válido
 • RSS