1. Presupuestos Generales del Estado 2016
 2. Presupuestos Generales del Estado 2015
 3. Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2015
 4. Registro Contable de Facturas. Abre en nueva ventana
 5. Estrategia de politica fiscal. Abre en nueva ventana
 6. Plan para erradicar la morosidad
 7. Plan de ventas de inmuebles del Estado
 8. Ley de Estabilidad Presupuestaria
 9. cora.Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas. Abre en nueva ventana

Intervención Xeral da Administración do Estado

Logo IGAE

Encadrada na Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, a Intervención Xeral da Administración do Estado (IXAE) é o órgano de control interno da xestión económico-financeira do sector público estatal e o centro directivo e xestor da contabilidade pública.

Como órgano de control interno é a encargada de verificar, mediante o control previo de legalidade e o control financeiro, que a actividade económico-financeira do sector público se adecúa aos principios de legalidade, economía, eficiencia e eficacia. Como centro xestor e directivo da contabilidade pública compételle ofrecer información contable fiable, completa, profesional e independente sobre a xestión pública e ditar as normas necesarias para o seu adecuado desenvolvemento.

Ademais, correspóndelle elaborar as contas económicas do sector público segundo a metodoloxía do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea, o que permite realizar comparacións e análises cos demais Estados membros.

Entran dentro do seu ámbito de actuacións, aquelas derivadas do exercicio do control dos fondos comunitarios, en particular as previstas no artigo 62 do Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo de 2006, no que se refire ao exercicio das funcións de autoridade de auditoría naqueles programas nos que a IGAE teña tal condición.

Tamén é o centro encargado da programación, deseño e execución da política informática da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos.

A través destas páxinas pódese acceder ás diversas publicacións, estatísticas e informes realizados pola IGAE, reflexo das funcións arriba enumeradas, e á normativa actualizada no ámbito de control interno e da contabilidade pública, directamente ou a través das súas bases de datos propias.

 

José Carlos Alcalde Hernández

Interventor General de la Administración del Estado

Enlaces

  BDNS Transparencia 

  Sede electrónica IGAE 

 • Sede electrónica IGAE

Novidades

 • Aviso a unidades tramitadoras sobre facturas electrónicas o solicitudes de anulación disponibles desde el Registro Contable de Facturas o pendientes de descarga
 • Orden HAP/1650/2015, de 31 de julio, por la que se modifican la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.
 • Circular 5/2015, de 15 de julio, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre la aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, a la distinta tipología de facturas prevista en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación.
 • Circular 1/2015, de 19 de enero, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre obligatoriedad de la factura electrónica a partir del 15 de enero de 2015.
 • Nueva Publicación: Informe sobre el periodo medio de pago a proveedores de la Administración Central 
 • NUEVO CANAL: Registro de Cuentas anuales del sector público. NOTA DE PRENSA
 • NUEVO CANAL: Inventario de Entes del Sector Público (INVENTE)
 • Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo, por la que se modifican: la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado; la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la Ejecución del Gasto del Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado; y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado.
 • NUEVO CANAL para el "Registro Contable de Facturas y Facturas electrónicas". Dentro del propio canal se ha procedido a la apertura del Foro del Registro Contable de Facturas
 • Orden HAP/2161/2013, de 14 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de rendición al Tribunal de Cuentas de las cuentas anuales y demás información por las entidades reguladas en el tercer párrafo de la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que deben aplicar el Plan General de Contabilidad y la información de carácter anual, trimestral y mensual a remitir a la Intervención General de la Administración del Estado por dichas entidades.
Data da última actualización: 25/11/2015
 • Icono de conformidad con el Nivel Doble-A,
 • XHTML 1.0 Transitional Válido
 • CSS Válido
 • RSS